Regulamin-wsa

Podmiot Odpowiedzialny – Usługodawca Kuwaka Kajetan Koprowiak Nowa Górka 2 62-010 Pobiedziska

NIP:9720186641 e-mail: kajetankoprowiak@wp.pl tel.+48 667 94 66 76 www.kuwakawake.pl

Adres wyciągu – miejsce świadczenia usług Wake Park Kuwakawake ul. Kiszkowska 21 62-010 Pobiedziska 1.

 1. Cennik:

  1. Ceny naszych usług są podane są w zakładce cennik/cennik usług.
  2. Przed dokonaniem płatności zostanie wyświetlona cena całkowita za wybrane usługi.
  3. Wszystkie ceny podane są w Polskich Złotych.
  4. Realizacja usługi jest możliwa po zapłacie za usługę.
  5. Koszty związane z obsługą płatności internetowych w całości pokrywa usługodawca.
  6. Podane ceny są cenami brutto.
 2. Regulamin sprzedaży:

  1. Świadczone przez nas usługi to udostępnienie klientowi wyciągu do nart wodnych i wakeboardu wraz na czas określony w cenniku, opieka instruktorska oraz wypożyczenie klientowi sprzętu niezbędnego do uprawiania w.w. dyscyplin sportu. Dokładny zakres usług jest podany w cenniku.
  2.  
  3. Klient ma prawo do bezpłatnej rezygnacji z rezerwacji wyciągu najpóźniej 6 godzin przed planowym rozpoczęciem korzystania z wyciągu. Rezygnację klient może złożyć przez stronę www.wakepark-kornik.pl po zalogowaniu się na swoje konto klienta lub telefonicznie pod numerem 668 688 766. Klient rezygnując z usługi otrzyma zwrot o wartości odwołanych usług jeżeli opłata dokonana była przez przlewy24.pl , w przypadku wyboru płatności gotówką – nie klient nie zostanie obciążony wymaganą opłatą.
  4. Jeśli usługa jest niezgodna z opisem klient ma prawo do reklamacji i zwrotu pełnej kwoty zapłaconej za usługę/rezerwację. Reklamację klient może złożyć w formie e-maila na adres kajetankoprowiak@wp.pl lub telefonicznie na numery +48 667 94 66 76.
  5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.pl
 3. Poufność danych osobowych.

  1. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w innych celach poza niezbędnymi, związanymi z realizacją wysyłki zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim Regulamin Korzystania z wyciągu:
 4. Korzystanie z wyciągu:

  1. Każda osoba korzystająca z wyciągu (zwana dalej użytkownikiem) ma obowiązek zapoznania się i stosowania się do przepisów niniejszego regulaminu.
  2. Wyciąg obejmuje obszar akwenu wodny wraz z przyległymi pomostami i plażą oraz strefą relaksu.
  3. Jednocześnie z wyciągu może korzystać maksymalnie 1 osoba, zaczepionych poprzez linkę holowniczą do liny wyciągu.
  4. Lina wyciągu osiąga prędkość do 32 km/h
  5. Wyciąg czynny jest w godz. 11-21. Godziny funkcjonowania wyciągu mogą ulec zmianie w przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych, organizowania imprez oraz zawodów, przeprowadzenia koniecznych prac serwisowych itp. Informacje o zmianach w okresie funkcjonowania wyciągu będą widoczne w grafiku rezerwacji. Przed rozpoczęciem korzystania z wyciągu, użytkownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i akceptacji jego postanowień oraz zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania.
  6. Z wyciągu mogą korzystać wyłącznie osoby umiejące pływać.
  7. Korzystanie z wyciągu odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność. 8. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z wyciągu wyłącznie za zgodą i w obecności opiekunów prawnych.
  8. Przed skorzystaniem z wyciągu użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na stronie internetowej
  9. Użytkownik ma obowiązek bezwzględnego podporządkowania się poleceniom obsługi wyciągu.
  10. Na wyciągu obowiązuje nakaz noszenia kasku oraz kamizelki asekuracyjnej. 11. Przed rozpoczęciem jazdy użytkownik ma obowiązek dokładnie dopasować i sprawdzić sprzęt, kask oraz kamizelkę asekuracyjną.
  11. Uchwyt linki holowniczej należy trzymać wyłącznie w rękach. Zabronione jest zaczepianie uchwytu o inne części ciała.
  12. Podczas jazdy każdy korzystający ma obowiązek: – zachować bezpieczny tor jazdy, – wszelkie ewolucje wykonywać w sposób bezpieczny dla siebie i innych korzystających – puścić uchwyt, jeśli w niekontrolowany sposób zbliża się do elementu wakeparku
  13. Po upadku należy natychmiast puścić uchwyt.
  14. Użytkownik zobowiązany jest do zasygnalizowania zakończenie korzystania z wyciągu.
  15. Rodzaje karnetów i ich ceny określa udostępniony użytkownikom cennik. Płatności dokonujemy przelewem online poprzez serwis przelewy24.pl.
  16. Każdy karnet jest karnetem imiennym. Przekazywanie karnetów innej osobie jest zabronione. W sytuacji stwierdzenia nieuprawnionego udostępnienia karnetu przez użytkownika innej osobie, obsługa ma prawo zatrzymać karnet. W takim przypadku użytkownikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za karnet.
  17. Za bezpieczeństwo podczas imprez i zawodów sportowych przeprowadzonych na wyciągu odpowiadają ich organizatorzy.
  18. Użytkownicy mogą korzystać z własnego sprzętu do uprawiania sportu lub będącego na wyposażeniu wyciągu.
  19. Za wypożyczenie sprzętu użytkownik ma obowiązek wnieść opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  20. Po zakończeniu jazdy użytkownik ma obowiązek zwrócić wypożyczony sprzęt.
  21. Elementy wakeparku są przeznaczone dla doświadczonych użytkowników. Korzystanie z nich jest możliwe wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, na własną odpowiedzialność korzystając ze sprzętu przeznaczonego do tego celu. Zabronione jest wjeżdżanie na elementy wakeparku sprzętem wyposażonym w metalowe stateczniki.
  22. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie elementu wakeparku w przypadku korzystania z niego w sposób niezgodny z regulaminem.
  23. Każdy klient korzystający z wyciągu ma obowiązek zgłosić obsłudze wyciągu każde zauważone zdarzenie mogące zagrozić bezpieczeństwu innych korzystających.
  24. Zabrania się korzystania z wyciągu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
  25. Na terenie wyciągu obowiązuje całkowity zakaz: – wnoszenia i spożywania alkoholu, – palenia tytoniu, – wjazdu na rowerach, – wstępu ze zwierzętami, – skoków do wody z przyległych pomostów, – wchodzenia do wody wbrew zakazowi obsługi wyciągu, – pływania pod pomostami, – biegania po pomostach, – wrzucania i wpychania innych do wody, – zakłócania porządku i wszczynania fałszywego alarmu, – zanieczyszczania wody, – wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów, – latania dronami bez zgody operatora wyciągu
  26. Kuwaka Kajetan Koprowiak nie odpowiada za: – przedmioty wartościowe pozostawione bez dozoru na terenie wyciągu, – zniszczenie mienia korzystających wynikłe z przyczyn niezależnych od Kuwaka Kajetan Koprowiak.
  27. Osoby niszczące wyposażenie wyciągu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.
  28. Kuwaka Kajetan Koprowiak ma prawo dochodzenia pokrycia szkód wyrządzonych przez klientów lub ich dzieci.
  29. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu wyciągu, a sprawy kierowane będą na drogę postępowania karnego.
  30. Kuwaka Kajetan Koprowiak nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.
 5. Postanowienia końcowe

  1. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełni obsługa obiektu. 33. Kuwaka Kajetan Koprowiak może wykonywać zajęcia użytkownikom w trakcie korzystania przez nich z wyciągu oraz wszystkim osobom obecnym na całym terenie Kuwaka Kajetan Koprowiak. Wejście na teren Wake Park Kórnik oraz korzystanie z wyciągu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez użytkownika na publikacje jego wizerunku na stronie internetowej: Kuwakawake.pl oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Youtube, Instagram). Zdjęcia użytkowników będą wykonywane z poszanowaniem ich prywatności oraz dóbr osobistych.
  2. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników przez Centrum Biznesu Marcin Jakubiec określa Klauzula informacyjna RODO – stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu.
  3. Skargi i wnioski należy składać na piśmie na adres Kuwaka Kajetan Koprowiak Nowa Górka 2 62-010 Pobiedziska.
  4. Numery alarmowe: • Policja – 997, • Straż Pożarna – 998, • Pogotowie Ratunkowe – 999 • Europejski numer alarmowy – 112.
  5. Wyciąg został dopuszczony do użytkowania przez Transportowy Dozór Techniczny.
  6. Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 maja 2024 r.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.